Frequently Asked Question

07. Программын сериал код гарахгүй бол хэрхэх вэ?
Last Updated 2 years ago

Програмын сериал кодыг гаргахын тулд макрог идэвхжүүлэх тохиргоог хийх шаардлагатай. 2 янзаар сэргээж болно.
1. “MAGIC” хавтасны “БУСАД” дотор “Инстал” хавтас дотор байрлах run1 гэсэн файлыг уншуулан ок дарна. Ингэснээр макро тохиргоо хийгдэнэ.
2. Энгийн excel файл нээн гараас ALT+T+M+S гэсэн товчлууруудыг нэг дор дарснаар TRUST CENTER гэсэн цонх гарч ирэх ба MACRO SETTINGS рүү орон ENABLE ALL MACROS –гэсэн сонголтыг идэвжүүлнэ.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!