Frequently Asked Questions

04. Байгууллага хоорондын тооцоо нийлсэн актыг хэрхэн гаргах вэ?

Тайлант улирал болон тайлант жилийн эцэст байгууллагууд авлага өглөгийнхөө тооцоог нийлүүлж баталгаажуулдаг. Энэ тооцоо нийлүүлэх актыг гаргахын тулд ерөнхий журналын

image

CD8 нүдэнд харилцагчийн нэрийг оруулаад Тайлан харахын журнал цэсний ерөнхий дэвтэр дээр дарна.

image

Энэ үед тухайн нэг компанитай тооцоо нийлэх акт дэлгэрэнгүйгээрээ гарна.

image

Энэ акт нь авлага өглөгийн тайлангийн үлдэгдэлтэй алдаагүйгээр таарсан байх ёстой.

image

Тооцоо нийлсэн актаас гарахын тулд CD8 нүдээ хоосонгоор сонгоод тайлан харах-журнал цэс-ерөнхий журнал дарна.
ЕЖ хураангуйлагдсан хэлбэрээр харагдвал U баганы 10 дугаар мөр дээрх filter iig select all болгосноор ЕЖ-ийн хүснэгт дэлгэрэнгүйгээр гарж ирнэ.

image

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл:


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:53am


Сэтгэгдэл бичих: