Frequently Asked Questions

03. Авлага өглөгийн тохиргоо хийгдээгүй гэсэн алдаа гараад байна?

Main шийтний зөрсөн дүнгийн багана дээр авлага өглөгийн тохиргоо хийгдээгүй байна гэсэн алдаа заагдсан бол энэ алдаа нь Ерөнхий журналын хүснэгтэн дээр Шалга C-D гэсэн алдаагаар зайлшгүй давхар заагдсан байдаг.

image

Ажлын хүснэгтийн А баганд, доорх улаанаар бичигдсэн авлага, өглөгө, борлуулалтын данснуудыг ЕЖ-ийн C-D багана дээр тохиргоог нь хийлгүйгээр журнал бичилтээ хийсэн үед Шалга C-D алдаа В багана дээр заагддаг.

image

Нэгдүгээр тохиолдол: Авлага өглөгтэй харилцагчдын нэрсийг Ерөнхий журналын C, D багана дээр оруулж өгснөөр алдаа засагдана.

image

Ингэхийн тулд Тайлан харах- Тогтмол цэс- Авлага, өглөгийн тайлан руу орно.

image

Авлага өглөгийн тайлангийн D багана дээр харилцагчдын нэрсээ оруулж өгөөд

image

энэ оруулсан нэрсээ ЕЖ-ийн С, D баганы мөрний Scroll оос сонгож оруулна.
Ингэхдээ журнал бичилтийн Дт дансны харилцагчийн нэрийг С баганад, Кт дансны харилцагчын нэрийг D баганад тус тус оруулна.

image

image

Хоёрдугаар тохиолдол: Авлага өглөгийн данс дээр биш Борлуулалт дансны журнал бичилт дээр Шалга C-D алдаа заагдсан байдаг.

image

Тогтмол шийтний 26 дугаар мөр дээр борлуулалтын тайлан хийх эсэх дээр үгүй гэсэн сонголтыг сонгох үед ЕЖ ийн C, D багана дээр тохиргоо хийх шаардлагагүйгээр алдаа арилдаг.

image

Харин Тийм гэсэн сонголттой үед буюу Борлуулалтын тайлан хөтөлнөө гэсэн үед Тайлан харах-Тогтмол цэс- Борлуулалтын тайлан луу ороорой.

image

Борлуулалтын тайлангийн D, E, F баганы мөрнүүдийн мэдээллийг нэг бүрчлэн гараас оруулж өгнө.

image

image

image


Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:53am


Сэтгэгдэл бичих: