Frequently Asked Questions

01. Өмнөх тайлант хугацааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ?

Эхний үлдэгдэл оруулах үед Main sheet зөрсөн дүнгийн хяналтын хэсэгт тус алдаа гарна.

image

Энэ нь Мөнгөн хөрөнгийн тайлангийнхаа өмнөх оны жилийн эцсийн С2 ийг оруулж өгөөрэй л гэсэн үг. Ингэхийн тулд та Main sheet ний Эхний үлдэгдэл оруулах цонхны товчыг дарахад таныг шууд А маягт буюу жилийн

image

эцсийн тайлан балансын Мөнгөн гүйлгээний тайлан дээр аваачина.

image

Мөнгөн гүйлгээний тайланд өмнөх тайлант үеийн мөнгөн гүйлгээний тайлангийн эцсийн үлдэгдлийг өссөн дүнгээр оруулах ба ингэснээр тайлант хугацааны мөнгөн гүйлгээний тайлан өссөн дүнгээр автоматаар гарна.


1-р улирлын тайлан гаргаж байгаа үед үлдэгдэл оруулахгүй. 2, 3, 4 улирлын тайлан гаргахаар эхний үлдэгдлээ оруулж байгаа бол:Өмнөх улирлын үлдэгдэл оруул гэсэн саарал багананд эхний үлдэгдлийг оруулна.Энэ тайлант хугацааны дүн гэсэн баганад тайлант хугацааны Мөнгөн гүйлгээний тайлан автоматаар гарна.

image

Өмнөх оны болон өмнөх улирлын МГТ-ын дүнгээ оруулж дууссаныхаа дараа маягтын дээр байх товчны дарахад МГТ-ын бүлгийн нийт дүнгүүд автоматаар нийлбэр дүн болж татагдана.
Ингээд таны Мэйн шийтний зөрсөн дүнгийн эхний үлдэгдэл оруулах анхааруулга арилна.

image

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл: Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:54am


Сэтгэгдэл бичих: