10. Татварын тайлан. ААНОАТ

Татварын тайлан. ААНОАТ


Frequently Asked Questions

 1. 01. Татвараас хасагдах болон хасагдахгүй Зардлын тайланг хэрхэн гаргах вэ?( 2019 оны 07 сараас хойших хувилбарт)  
 2. 02. Хойшлогдсон татварын тооцоо үүсгэх  
 3. 03. Зөрүүгийн тайлан /түр зөрүү-Элэгдэл/  
 4. 04. Зөрүүгийн тайлан /түр зөрүү-Бусад/  
 5. 05. ААНОАТ ын/ ТТ02/ маягтын тодруулга  
 6. 06. MagicFinance програм дээр TT-02(в) буюу "Бусдад суутгуулсан татварын тооцоолол" хийх тухай  
 7. 07. Татварын тайлангийн болон санхүүгийн тайлангийн эхний үлдэгдэл зөрснийг яаж тааруулах вэ?  
 8. 08. Main шийт дээр Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, өглөг дансыг дансны кодчилолд оруул гээд байна. Яаж засах уу?  
 9. 09. Байгууллагын тайлан гаргах дансны кодчлолыг хэрхэн тохируулах вэ? ( 2019 оны 09 сараас хойших хувилбарт )  
 10. 10. Суутган төлөгчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлан /ТТ-13/-г хэрхэн гаргах вэ? (MAGICFINANCE 2020-07-10)  
 11. 11. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /ТТ-02/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 12. 12.Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлогын мэдээ /ХМ-02(1)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 13. 13.Нийтлэг хувь хэмжээгээр албан татвар ногдох орлогын мэдээ /ХМ-02(2)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 14. 14.Нийт зардал, өртгийн мэдээ /ХМ-02(3)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 15. 15.Хасагдахгүй зардлын мэдээ /ХМ-02(3) в/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 16. 16.Төрийн байгууллагаас олгосон эрх эзэмшигчийн эрх борлуулсан, шилжүүлсний орлогын мэдээ /ХМ-02(5)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 17. 17.Хуулийн дагуу бусдад татвар суутгуулах орлогын мэдээ /ХМ-02(6)/г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 18. 18.Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцох мэдээ /ХМ-02(7)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 19. 19.Албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоолол /ХМ-02(8)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 20. 20.Түрээсийн төлбөрийг бууруулсан аж ахуйн нэгжийг орлогын албан татвараас хөнгөлөх мэдээ /ХМ-02(10)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 21. 21.Түрээсийн орлогод ногдуулсан албан татварын хөнгөлөлтийг шилжүүлэн тооцох мэдээ /ХМ-02(11)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 22. 22.ААНОАТ-с чөлөөлөх мэдээ /ХМ-02(12)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGIC FINANCE 2020-7-10  
 23. 23.Алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох мэдээ /ХМ-02(4)/-г хэрхэн гаргах вэ? MAGICFINANCE 2020-7-10  
 24. Хүүний орлогыг хэрхэн бүртгэх вэ? (MAGICFINANCE 2020-07-10 )  

« Go Back