Frequently Asked Question

05. 2020 оны 7 сараас өмнөх цалингийн гүйлгээтэй файлыг 2020 оны 7 сараас хойших файл руу хөрвүүлэх (MAGICFINANCE 2020-07-10 )
Last Updated 3 months ago

MAGICFINANCE 2020-07-10 хойших хувилбар дээр
2020 оны 7 сар ба түүнээс өмнөх хувилбарыг 2020 оны 7 сараас хойших хувилбарт хөрвүүлэхэд Цалингийн гүйлгээтэй бол цалин нь хөрвүүлэгддэггүй. Иймээс дараах алхамыг хийх хэрэгтэй.Цалингийн гүйлгээтэй файлын Хуучин файл/2020 оны 5 сараас өмнөх хувилбар/ мэдээллээ шинэ хувилбар луу Шинэ файл /2020 оны 7 сараас хойших хувилбар/ хөрвүүлэхийн тулд хуучин файлаа шинэ файлынхаа хамт нэг дор нээнэ.

Алхам-1. 2 файл хооронд хөрвүүлэг хийнэ.

Линк:http://www.magicgroup.mn/support/kb/faq.php?id=24

Хөрвүүлэг хийгдэж дуусхад Ажилтны мэдээлэл, Цалингийн мэдээлэл хөрвөгдөөгүй байна.

Тайлан харах\Цалин\1.Ажилтнуудын мэдээлэл оруулах
image

Тайлан харах\Цалин\2.Цалин мэдээлэл

image


Алхам-2. Хуучин файлын Мэйн шийтний Удирдах хэсгийн "Экспорт, импорт" товч, "Hurvuulge hiih" гэсэн туслах цонхны "Энэ файлын мэдээллийг хуулах" - "YES" дарахад hurvuulge2 гэсэн шийт нээгдэнэ.

image
Алхам-3. Шинэ файлын main шийтний- Экспорт, импорт- шинэ файл руу мэдээлэл хуулах дарахад Hurvuulge2 гэсэн шийт нээгдэнэ.

image

Алхам-4. Хуучин файл руу очиж hurvuulge2 шийтэнд байгаа "Экспорт, импорт хийх" товчлуурыг дарахад гарч ирсэн цонхноос 1.1 Бүх мэдээллийг хуулах- Yes дарна.

image
Алхам-5. Шинэ файлын hurvuulge2 шийт- Экспорт, импорт- 4.1 мэдээлэл холбох /Цалин/ - Yes дарна. Тэгэхэд хуучин файлын copy Цалингийн мэдээллүүд шинэ файл дээр хуулагдана.

image

Алхам-6. Ажилтнууд болон Цалингийн мэдээлэл шинэ Файл дээр хуулагдсан байна.

Тайлан харах\Цалин\2.Цалин мэлээлэл
2020 оны 7 сараас өмнөх хувилбарын цалингийн мэдээлэл татагдсан байна.

imagePlease Wait!

Please wait... it will take a second!