Frequently Asked Questions

02. Борлуулалтын тайланг хэрхэн хөтлөх вэ? (2018 оны 11 сарын хувилбарт)

Шаардлага:

Борлуулалтаас шалтгаалж ажилтнууддаа урамшуулал олгодог байгууллагын хувьд Борлуулалтын тайлангаа хүн хүнээр гаргах          шаардлага гардаг. Мөн Борлуулалт хийсэн харилцагчдынхаа мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй байдлаар харах шаардлага гардаг.

Шинэчлэлтийн огноо:

2018 оны 11 сарын хувилбараас хойш

Борлуулалтын тайлан гаргах АЛХАМ:

АЛХАМ-1: Ажилтнуудын нэрсийг журнал шийтэнд оруулах

Борлуулалт, УОО, Борлуулалтын авлага данстай харьцсан гүйлгээнүүд дээр Ерөнхий журналын Т болон борлуулалтын тайлангийн AI-AT баганад холбогдох ажилтнуудын нэрс, Ерөнхий журналын С-D баганад харилцагчдын нэрсийг сонгож өгснөөр борлуулалтын тайлан:

  • Хүн хүнээр;
  • Харилцагч тус бүрээр;
  • Сар сараар;
  • Мөнгөн болон Аккурэль сууриар;
г.м ялгарч гарах боломжтой. /Ажилтны нэрс Цалингийн ажилтны мэдээллээс татагдана./
Тогтмол шиитний 12.1 Хэлтэс, салбар нэгж хэсэгт салбаруудын нэрсийг оруулж өгнө. Үүний дараа Тайлан харах товчны Туслах хэсгийн “Борлуулалтын тайлан-БО” товчлуур дарахад tootsoonegt шийтэнд Борлуулалтын тайлан нээгдэнэ. Тухайн хэсэгт харилцагчдын нэрс, салбар нэгж, дэд дансыг сонгож оруулна. Борлуулалтын тайланд харилцагч тус бүрээр борлуулалтын дэд данс үүсгэх боломжтой.

Тухайлбал: Мэжик консалтинг аудит ХХК нь дотроо Аудит, Татвар, Сургалт гэсэн 3-н хэлтэстэй бол энэ нь САЛБАР юм. Харин Татварын хэлтэс нь дотроо гэрээт гэрээт бус харилцагчаас бүрдэх бол энэ нь ДЭД ДАНС болох юм. Зураг-1

image

image

   Зураг-1
image


Үүний дараа борлуулалтын тайлангийн /tootsoonegt шийт/ AI-AT багананд борлуулалт хийсэн ажилтнуудын нэрсийг сонгож өгнө. Ажилтны нэрс Цалингийн ажилтны мэдээллээс татагдана. Зураг-2

image
Зураг-2
image

Хэрэв сарын дундуур борлуулалт хариуцсан ажилтан солигдсон тохиолдолд Журнал шийтний Т баганад борлуулалт хийсэн ажилтнуудын нэрсийг сонгон оруулах боломжтой. Ингэснээр борлуулалтын тайлан ажилтан тус бүрээр гаргах боломжтой болно. Зураг-3

image
                                                                                                    Зураг-3

image

АЛХАМ-2: Борлуулалтын журнал товчтой ажиллах

image эсвэл image Зураг-4 товч дарахад “Jurnal1, Pivot” гэсэн шийтнүүд нээгдэнэ. Борлуулалтын тайланг мөнгөн эсвэл аккурэль сууриар харах боломжтой. Jurnal1 шийтэнд борлуулалтын данстай холбоотой журналууд шүүгдэж хуулагдсан байдаг. Энэ нь Борлуулалтын журнал юм.  image
                                                                  Зураг-4

image


АЛХАМ-3: Тохиргоо товчтой ажиллах:

Зураг-5 Jurnal1 шийтний Тохиргоо товч дарсанаар борлуулалтын тайланг хэрхэн харах боломжтойг харуулж байна.
Энэхүү мэдээллийн тусламжтайгаар Pivot шийтэнд Борлуулалтын тайланг Сар сараар, харилцагч тус бүрээр гэх мэт сонгон шүүж харах боломжтой болдог.

image                                                                                                                                                                                                                   Зураг-5

АЛХАМ-4: Тайлан харах сонголт

Зураг-5 image товч дарахад Pivot шийтэнд доорх тайлан гарна. В1 болон В2 нүдэнд хүссэн филтерээ хийж тайланг өөрчлөн харах боломжтой.

Борлуулалтын тайланг сар сараар ажилтан тус бүрээр гаргаж байгаа нь:
image

Мөн  image  товч дарахад борлуулалтын тайланг салбараар ажилтан тус бүрээр гаргана.

image

Зураг-5 image товч дарахад Pivot шийтэнд доорх тайлан гарна. В1 болон В2 нүдэнд хүссэн филтерээ хийж тайланг өөрчлөн харах боломжтой.

Борлуулалтын тайланг сар сараар харилцагч тус бүрээр гаргаж байгаа нь:
image

Мөн image борлуулалтын тайланг салбараар харилцагч тус бүрээр гаргана. 

Мөн борлуулалтын тайланг /SUBTOTAL/ жагсаалт байдлаар харилцагч болон ажилтан тус бүрээр задалж харах боломжтой. Зураг-6
                                                                                                 
                                                                               image
                                                                                                                                 Зураг-6

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:45am


Сэтгэгдэл бичих: