Frequently Asked Question

04. Шинэ файл руу хөрвүүлэг хийсэн чинь өмнөх тайлант хугацааны МГТ буруу орсон гээд байна. Яаж засах уу?
Last Updated 2 years ago

Хариулт: Улирлын тайлан гаргаж байгаа тохиолдолд програм дээр санхүүгийн тайлангийн маягтыг Б маягт болгон сонгож өгнө. Хэрэв жилийн эцсийн тайлан гаргаж байгаа бол өмнөх оны МГТ-ын үлдэгдлийг оруулж өгөөрэй.

Нэгдүгээрт:
Main шийт - А, Б маягт – Б маягтаар гаргах - тухайн улирлаа тоогоор оруулж өгнө.

image

Хоёрдугаарт:  Эсвэл та Тайлан харах -Тогтмол мэдээлэл -А болон Б маягт сонгох - Б маягтаар гаргах - тухайн улирлаа тоогоор оруулж өгнө.

image
Please Wait!

Please wait... it will take a second!