12. Татварын тайлан. ХХОАТ

Татварын тайлан. ХХОАТ


Frequently Asked Questions

 1. 01. ХХОАТ ТТ-11 /Суутган-1/ эхний үлдэгдэлийг хэрхэн оруулах вэ?  
 2. 02. ХХОАТ ТТ-11(1) /Үндсэн ажилтан/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ? ( 2017 оны 07 сарын хувилбарт )  
 3. 03. ХХОАТ ТТ-11(2) /Гэрээт ажилтан/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ? ( 2013 оын 03 сарын хувилбарт )  
 4. 04. ХХОАТ ТТ-12 /Суутган-2/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ? ( 2017 оны 07 сарын хувилбарт )  
 5. 05. ХХОАТ тайлан /ТТ-11/ ( 2013 оын 04 сарын хувилбарт)  
 6. 06. ХХОАТ тайлан /ТТ-12/ ( 2016 оны 03 сарын хувилбарт)  
 7. 07. ХХОАТ болон НДШ тайлан дээр татвар, суутгалууд маань буруу татагдаад байна?  
 8. 08. Ажлын хүснэгтийн цалингийн зардал ХХОАТ-тай зөрсөн эсэх  
 9. 09. Тогтмол шийтний ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийг яаж өөрчлөх вэ? ( 2018 оны 01 сарын хувилбарт )  
 10. 10. Татварын тайлангийн болон санхүүгийн тайлангийн эхний үлдэгдэл зөрснийг яаж тааруулах вэ?  
 11. 11. ХХОАТ-ын тайлан гаргах дансны кодчлолыг хэрхэн тохируулах вэ? ( 2019 оны 09 сараас хойших хувилбарт )  
 12. 12. ХХОАТ-ын тайлан гаргах журналын бичилтийг хэрхэн тохируулах вэ? ( 2019 оны 09 сараас хойших хувилбарт )  
 13. 13. Оршин суугч бус этгээдийн цалин бодож байгаа тохиолдолд (гадаад) ХХОАТ хөнгөлөлтийг хэрхэн тохируулж өгөх вэ?  
 14. 14. ХХОАТ ТТ-11 маягтын эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ?(MAGICFINANCE 2020-07-10)  
 15. 15. ХХОАТ ТТ-11(1) /Үндсэн ба Гэрээт ажилтан/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ?(MAGICFINANCE 2020-07-10)  
 16. 16. ХХОАТ ТТ-11(2) /Гэрээт ажилтан/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ? MAGICFINANCE 2020-07-10  
 17. 17. ХХОАТ ТТ-11(3) /Оршин суугч бус этгээд/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ? MAGICFINANCE 2020-07-10  
 18. 18. ХХОАТ ТТ-11(4) /Шууд бус орлого/ эхний үлдэгдэл хэрхэн оруулах вэ? MAGICFINANCE 2020-07-10  
 19. 19. MAGIC FINANCE програм дээр хувь хүний орлогын албан татварын тайлан, маягтууд хэрхэн харах вэ? MAGICFINANCE 2020-07-10  
 20. 20. ШБО (шууд бус орлого) хэрхэн бүртгэх вэ? (MAGICFINANCE 2020-07-10)  
 21. 21. ХХОАТ ТТ-12 (Суутган-2) маягт, хавсралт мэдээнүүдийг хэрхэн гаргах вэ? (MAGICFINANCE 2020-07-10)  

« Go Back