Frequently Asked Questions

05. Авлага өглөгийн тайлангийн эхний үлдэгдлийг хэрхэн оруулах вэ?

Тайлан харах - тогтмол цэс - авлага өглөгийн тайлан эсвэл main sheet ний эхний үлдэгдэл оруулах - авлага өглөгийн тайлангийн эхний үлдэгдэл оруулах гэсэн точыг дарж

image

Tootsoonegt шийтэнд эхний үлдэгдлээ (С1) оруулна.

Tootsoonegt шийтэнд өглөг, авлагатай харилцагчдын нэрсийг болон өр, авлагын мөнгөн дүнг эхний үлдэгдэл гэсэн улаан дөрвөлжин тэмдэглэгээтэй хэсэгт оруулж өгнө.Зөвхөн цэнхэр зураастай хүснэгтэнд мэдээлэл оруулах ба бусад хүснэгтэнд мэдээлэл автоматаар гарна.

image

Эхний үлдэгдлийг хэрхэн оруулах тухай туслах цонхны дагуу үлдэгдлээ оруулна уу.

М багана нь тооцооний нэгтгэл шийтний алдааг хянах багана.

Авлага, өглөгтэй харилцагчдын эхний үлдэгдлийг оруулахдаа:

D баганад - Харилцагчдын нэрсийг оруулахдаа нэг бүлэгт (Ж: ХХӨ гэсэн бүлэгт) ижил нэр давхардуулж оруулахгүй. Нэр давхардсан тохиолдолд алдаа заана.

Харилцагчдаас авах авлагын дансны эхний үлдэгдлийг дебет талын баганад, өглөгийн дансны С1 кредит талын баганад бичнэ.

Ажил гүйлгээний явцад шинэ харилцагч нэмж байгаа үед эхний үлдэгдэл гэсэн хэсэгт мөнгөн дүнг оруулахгүй.

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл:https://www.youtube.com/watch?v=KR9mBIVIuXs

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:53am


Сэтгэгдэл бичих: