21. Main sheet-ний алдаа

Main sheet дээрх зөрсөн дүн багана дээр гардаг алдаануудын тайлбар


Frequently Asked Questions

 1. 01. Main sheet дээр "Ерөнхий журналд алдаа байна" гэсэнг хэрхэн засах вэ?  
 2. 02. Main sheet дээр данс улайсан гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 3. 03. Main sheet дээр “Авлагын задаргааны эхний үлдэгдэл буруу хийгдсэн” гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 4. 04. Main sheet дээр “Балансын эцсийн үлдэгдэл тэнцсэн эсэх” гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 5. 05. Main sheet дээр " Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл зөв орсон эсэх" гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 6. 06. Main sheet дээр “Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн данс эсвэл элэгдэх жил сонгогдсон эсэх” гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 7. 07. Main sheet дээр “ Авлага өглөгийн тохиргоо хийгдээгүй “ гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 8. 08. Main sheet дээр "Өмнөх тайлант хугацааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн эхний үлдэгдэл зөв оруулсан эсэх " алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 9. 09. Main sheet дээр “ХХОАТ тайлан зөрсөн эсэх, Ажлын хүснэгтийн цалингийн зардал ХХОАТ-тай зөрсөн эсэх, Т-11(1) маягт зөрсөн эсэх” гэсэн утгууд дээр үүссэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 10. 10. Main sheet дээр “Цалингийн тооцоололд алдаа байгаа эсэх” гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 11. 11. Цалингийн журнал бичилтийг ЕЖ дээр зөв хийсэн байхад зөрсөн дүнгийн багана дээр алдаа заагаад байна. Цалингийн дансны харьцааг программ дээр яаж оруулдаг вэ?  
 12. 12. Main sheet дээр “Дансны код давхардаж орсон байна Засна уу” гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 13. 12. ААНОАТ ын/ ТТ02/ маягтын тодруулга  
 14. 13. НДШ-ийн хувь зөв орсон эсэхийг шалгах гээд зөрүү байна. Яаж засах уу?  
 15. 14. Санхүүгийн тайлангийн НӨАТ-ын үлдэгдэл, НӨАТ-ын тайлангийн үлдэгдэлтэй зөрсөн эсэх алдааг яаж засах вэ ?  
 16. 15. ХХОАТ болон НДШ тайлан дээр татвар, суутгалууд маань буруу татагдаад байна?  
 17. 16. Цалингийн зардалтай харьцуулсан байгууллагаас төлөх НДШ-ийн хувь нь 12,76 гэх мэт бутархай тоотой гараад байна Энэ алдаа мөн үү?  
 18. 17. Ажлын хүснэгтийн цалингийн зардал ХХОАТ-тай зөрсөн эсэх  
 19. 18. Main sheet дээр “Санхүүгийн тайлангийн ТТӨА, татварын тайлангийн ТТӨА зөрсөн эсэх” гэсэн алдаа үүссэн бол хэрхэн засах вэ ?  
 20. 19. Main шийт дээр Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, өглөг дансыг дансны кодчилолд оруул гээд байна. Яаж засах уу?  
 21. 20 . Main sheet дээр "Санхүүгийн тайлангийн тодруулгад алдаа гарсан эсэх" гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  
 22. 20. НДШ-ийн зардал эсвэл НДШӨ маань тайлан дээрээ буруу татагдаад байгааг яаж засах вэ?  
 23. 21. Ажлын хүснэгтэнд эхний үлдэгдлийн задаргааг буруу оруулсан эсэх гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 24. 21. Санхүүгийн тайлангийн НДШ ийн С2, НДШ тайлангийн НДШ ийн С2 хоорондоо зөрсөн эсэх алдааг яаж засах вэ ?  
 25. 22. Main sheet дээр “Нөат-аас чөлөөлөгдөх болон 0 хувьтай борлуулалт зөв эсэхийг шалгана уу” гэсэн зөрсөн дүн нь алдаа мөн үү ?  
 26. 23 . #REF алдаа яагаад үүсдэг вэ?  
 27. 24. Үндсэн хөрөнгийн байгуулбал зохих элэгдлээ зөв байгуулсан, хөрөнгийн эхний үлдэгдэл болон орлого зарлагын бүртгэлээ зөв хийсэн боловч ҮХ-ийн хяналтын нэгтгэл дээр элэгдэл зөрүүтэй алдаа заагдаад мэйн шийт дээр С2 болон орлого зардал зөрсөн гэсэн алдаа  
 28. 32. Ажлын хүснэгтийн цалингийн зардал ХХОАТ-тай зөрсөн эсэх  
 29. 44. ТТ11(1) маягт зөрсөн эсэх  
 30. 47. Зардлын задаргааны эхний үлдэгдэл тэнцсэн эсэх гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ ?  
 31. Main sheet дээр "Балансын эхний үлдэгдэл тэнцсэн эсэх " гэсэн алдааг хэрхэн засах вэ?  

« Go Back