Frequently Asked Question

01. Хөрвүүлэг хийнэ гэж юу гэсэн үг вэ?
Last Updated 2 years ago

Хөрвүүлэг хийнэ гэдэг нь таны ажиллаж байгаа файл дээрх тогтмол мэдээлэл, ерөнхий журналын бичилтүүд, цалингийн мэдээлэл болон цалингийн хүснэгтүүд, ажлын хүснэгт, дансны кодчлол, үндсэн хөрөнгийн тайлан, ханшийн тэгшитгэл зэргийг шинэ файл руу нэг дор түргэн шуурхай нэг хоёрхон товчны даралтаар хуулж тавьж өгнө гэсэн үг.

Дараах тохиолдлуудад хөрвүүлэг хийх шаардлагатай.

  • Ажиллаж байгаа файл дээр нь #REF алдаа заагдсан бол
  • Ажиллаж байгаа файл дээр нь #N/A алдаа заагдсан бол
  • Ажиллаж байгаа файл нь эвдэрсэн, гэмтсэн бол
Ажиллах явцад программын шинэ хувилбар гарж шинэ хувилбар луу файлаа шилжүүлэх шаардлагатай болсон бол гм.

Та дээрх асуулттай холбоотой видео хичээл харахыг хүсвэл: 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!