ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТЭГШИТГЭЛИЙН ХИЧЭЭЛ /НББОУС-21/

 

Сургалтын онцлог

Гадаад валютын бүртгэл нь бусад НББ-ийн сэдвүүдтэй харьцуулахад ойлгоход хялбар биш байдаг. Тэгвэл та уг сургалтанд хамрагдсанаар сургалтын төвөөс боловсруулсан таблиц ашиглан маш богино хугацаанд ханшийн тэгшитгэлийг стандартын дагуу үнэн зөв бүртгэж сурна.

Суралцагчийн хүртэх үр дүн

Сургалтын өмнө

  1. Гадаад валюттай холбоотой гүйлгээ хийхдээ эргэлздэг
  2. Ханшийн тэгшитгэлийг буруу бүртгэснээр ААНОАТ-ын тайлан болон Зөрүүгийн тайлангаа буруу гаргадаг
  3. Үүнээс үүдэн  Тайлант хугацаанд төлөх ААНОАТ-ын зардлыг буруу тооцоолдог
  4. Ирээдүйд байгууллагаа татварын эрсдэлд оруулдаг

Сургалтын дараа

  1. Гадаад валюттай холбоотой гүйлгээ хийсэн тохиолдолд зөв бүртгэдэг
  2. ААНОАТ-ын тайлан болон Зөрүүгийн тайлангаа зөв гаргадаг
  3. Тайлант хугацаанд төлөх ААНОАТ-ын зардлыг зөв тооцоолдог
  4. Ирээдүйд байгууллагаа татварын акт тавигдах эрсдэлийг бууруулж чаддаг болно.


 

ШИНЭ АНГИ УДАХГҮЙ НЭЭГДЭНЭ

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа