Санхүүгийн тайлан гаргах сургалт

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО

Таныг няравын бэлтгэж өгсөн тайлангууд дээр үндэслэн ажил гүйлгээг журналд хэрхэн бүртгэж цаашлаад санхүүгийн тайланг гаргах чадвартай болгоход оршино.

Сургалтын онцлог :

Мэжик Чойс төв үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтыг найман жилийн дадлага туршлага дээр үндэслэн сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулсан бөгөөд энэ нь танд богино хугацаанд санхүүгийн мэдлэг эзэмшүүлэх, чанартай сургалт явуулахыг байнга эрэлхийлж байдгаараа онцлог юм.

Сургалтын давуу тал :

 • Няравын гаргаж өгсөн тайлангууд дээр үндсэн ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэх болон тайлан гаргах үе шат бүрийг НББОУСтандартын дагуу онолын мэдлэг эзэмшинэ.
 • Сургалтын төвөөс бэлтгэсэн гарын авлагын дагуу жишээ бодлогууд дээр санхүүгийн тайланг гар аргаар гаргаж дадлагажуулах бөгөөд энэ нь таныг онол практикийг хослуулах чадвартай болгоход оршино.
 • Амжилтгүй суралцсан тохиолдолд санхүүгийн давтан сургалтанд нэг удаа үнэгүй хамруулна.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголтууд

 • Дансны ангилал хийх
 • Эхлэлтийн баланс гаргах
 • НББ-ийн давхар бичилт
 • Баланс, түүний хэлбэр, онцлог

Санхүүгийн тайлан гаргах үе шат

 • Анхан шатны баримтад хяналт тавих
 • Ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэх
 • Тохиргоо бичилт хийх
 • Ажил гүйлгээг ерөнхий дэвтэрт бүртгэх
 • Ажлын хүснэгт бэлтгэх

Туслах тайлангууд гаргах

 • Цалин бодох
 • Бараа материалын бүртгэл, өртөг тооцох

Санхүүгийн тайлан бэлтгэх

 • Санхүүгийн байдлын тайлан
 • Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
 • Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 • Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Бие даалт

Жижиг дунд аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн тайлангуудыг гаргаж сурна.

 • Санхүү байдлын тайлан
 • Орлогын тайлан
 • Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 • Мөнгөн гүйлгээний тайланг гар аргаар гаргах чадвартай болгоно.

Гараг Хичээлийн агуулга Хичээлийн хөтөлбөр Сургалтад бодогдсон жишээ бодлого Бие даан бодох бодлого
Даваа НББ-ний ерөнхий ойлголт 1. Санхүүгийн тайланг гаргах үе шат
2. Дансны төрөл, ангилал
3. Балансын төрөл

Бодлого №7.1 "Номин" ХХК-ний Эхлэлтийн балансыг тэнцүүлэх

Бодлого №7.2 "Царцаа" ХХК-ний Эхлэлтийн балансыг тэнцүүлэх

 

Бодлого №7.3-7.7 хүртэл Эхлэлтийн балансыг тэнцүүлэх
Мягмар Санхүүгийн тайлан гаргах дараалал

1. Ерөнхий журнал хөтлөх

2. Зардлын ангиллын тухай

3. Тохиргоо бичилт

Бодлого №7.1 "Номин" ХХК-ний Ерөнхий журнал хөтлөх

Бодлого №7.2 "Царцаа" ХХК-ний  Ерөнхий журналыг хөтлөх, тохиргоо бичилт хийх

Бодлого №7.3-7.7 хүртэл Ерөнхий журнал хөтлөх Тохиргоо бичилт хийх дасгал

Лхагва

Ажлыг хүснэгт бэлтгэх

1. Ажил гүйлгээг ерөнхий дэвтэрт хөтлөх, гүйлгээ баланс гаргах

2. Ажлыг хүснэгт бэлтгэх

Бодлого №7.2 "Царцаа" ХХК-ний ажлын хүснэгт бэлтгэн гаргах

Бодлого № 7.1-7.9 хүртэл бодлогуудын ажлын хүснэгтийг бэлтгэх
Пүрэв Цалин бодох

1. Цалин бодох түүний хэлбэр

2. Цалинтай холбоотой анхаарах зүйлс

Бодлого "Хатан"ХХК-ийн Цалингийн хүснэгт гаргах

Бодлого № 2 "Органик фрут" ХХК-ний 4-р сарын цалин бодох, 3. "Царцаа намжил" ХХК-ийн 3-р сарын цалин бодох,

Баасан Баланс бөглөх

1. Санхүүгийн иж бүрэн тайлан гаргах

2. Санхүүгийн тайлангуудын уялдаа

Бодлого №7.7 Саран ХХК-ний санхүүгийн иж бүрэн тайланг багштай хамтран бөглөнө Бодлого №7.5 ОД ХХК-ний санхүүгийн иж бүрэн тайланг бэлтгэн гаргах

ШИНЭ АНГИ УДАХГҮЙ НЭЭГДЭНЭ

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа