ЗАВСРЫН АУДИТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Завсрын аудит нь тайлант жилийн дундуур буюу сар, улирал, хагас жилээр байгууллагын орлого зарлага, балансын дансны ажил гүйлгээг шалгах ба жилийн эцсийн аудитын ажлыг багасгах, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилготой байдаг

Нягтлах гэрээт ажил

А. Нягтлах гэрээт ажлын тайлан хэнд хэрэгтэй вэ?
  1. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа аудитын байгууллагаар баталгаажуулж харьяа дүүргийнхээ төрийн санд тушаах шаардлагатай байгууллагууд.
  2. Санхүүгийн тайландаа шинжилгээ хийлгэж үнэн зөв, уялдаа холбоотой гарсан эсэхийг шалгуулахыг хүссэн байгууллагууд.

Аудит хэрэгтэй юу?

Аудитын үйлчилгээний гэрээг 3-5 жилээр байгуулсан тохиолдолд бид танай компанид дараах давуу талуудыг санал болгож байна.

  • Санхүүгийн тайлангийн аудитыг завсрын буюу тайлант хугацааны дундуур хийж үйлчлүүлэгчийн хүссэн хугацаагаар аудиторын дүгнэлт гаргаж өгнө.
  • Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон нярав, нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтыг ажлын байранд зохион байгуулна. /Сургалтын хөтөлбөрийг тусгайлан боловсруулдаг/
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт боловсруулахад нь дэмжиж ажиллана.
  • MagicMonitoring [Мөнгөн урсгалын програм] -ыг ашиглах эрх олгоно.
  • Бид Хараат бус Аудиторын тайлан болон нэмэлт тодотголуудыг  Монгол, Англиар бэлтгэж өгдөг бөгөөд аудит хийж байгаа бүх газруудад аудиторын зөвлөмж өгч ажилладаг.

Мэдээ мэдээлэл

Видео сурталчилгаа