MagicFinance програмын 2022 оны 11 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.   

MagicFinance програм сүүлд 2022 оны 02 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.   

Энэ удаагийн шинэчлээр: 

MagicFinance программын 20221108-ний Edit-1 хувилбар 2020-11-23 өдөр гарлаа

Засагдсан өөрчлөлтүүд:

 1. Цалин бодох үед ШБО(шууд бус орлого)-оос НДШ суутгасан үед ХХОАТ-ийн тооцоолол буруу хийгдэж байсныг зассан.

 2. ХХОАТ ХМ_11(1) гэрээт ажилтны НДШ-ийг бусад орлогод ногдуулсан НДШ дээр татагддаг болгосон.

Жич: 

Эхний удаад хөрвүүлэг хийх tootsoonegt шийтийн i баганын мэдээлэл шинэ файл дээр хуулагдахгүй. Иймд гараас сонгох, эсвэл хуучин файлаас хуулж өгнө үү.

Файл нь өмнөх файлаа дараад хуулсан 2022-11-08 хувилбарыг татаж ашиглана уу.  

MagicFinance програмын 2022 оны 02 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.   

MagicFinance програм сүүлд 2021 оны 04 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.   

Энэ удаагийн шинэчлээр: 

Сангийн сайдын 2020 оны 144 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайланг бэлтгэх боломжтой болсон.

MagicFinance програмын 2021 оны 04 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.   

MagicFinance програм сүүлд 2021 оны 01 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.   

Энэ удаагийн шинэчлэлт нь:  

Татварын албанаас ТТ-11(1) болон ТТ-11(2) хавсралт маягтуудыг шинэчилсэн тул энэ шинэчлэлтийг програмд оруулсан болно. 
Та бүхэн хуучин файлаасаа програмынхаа мэдээллийг хөрвүүлэхэд тайлангууд автоматаар гарна.

MagicFinance програмын 2021 оны 01 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.  

MagicFinance програм сүүлд 2020 оны 10 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.  

Энэ удаагийн шинэчлэлт нь (150+ ажилтантай үед) 2020 оны цалин бодоход мөр хүрэлцэхгүй байна гэдэг асуудлыг шийдсэн. Мөн 2021 оны цалин бодох гэх мэт тохиргоонуудыг хийсэн болно.

Тухайлбал:  

MagicFinance програмын 2020 оны 10 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.  

MagicFinance програм сүүлд 2020 оны 07 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу. 

Энэ удаагийн (2020-10 сар) шинэчлэлтээр доорх өөрчлөлтүүд орсон.

 

MagicFinance програмын 20201016-ний Edit-4 хувилбар 2020-12-26 өдөр гарлаа

Засагдсан өөрчлөлтүүд:

 1. 12 сарын цалин бодох үеийн ХХОАТ хөнгөлөлт тохируулгыг шинэчилсэн.
 2. ААНОАТ-ын тухай хуулийн 22-р зүйл.Албан татварын хөнгөлөлт 22.7-д "Тайлант хугацаанд албан татварын хөнгөлөлтийг тухайн орлогод ногдуулан энэ хуульд заасан хугацаанд төлсөн албан татварын дүнгээс хэтрүүлэн эдлүүлэхгүй" гэж заасны дагуу ногдуулсан ААНОАТ-ын дүнгээс илүү гарсан хөнгөлөлтийг хэтрүүлэхгүй болгосон.

MagicFinance програмын 20201016-ний Edit-3 хувилбар 2020-11-20 өдөр гарлаа

Засагдсан өөрчлөлтүүд:

 1. Зардлын тайлан гарахгүй байсныг зассан.
 2. Худалдан авалтын тайлан гарахгүй байсныг зассан.
 3. Цалин дээр ХХОАТ хөнгөлөлтийг гараас оруулах үед тооцоолол буруу хийгдэж байсныг зассан.

 1. MagicFinance програмын 20201016-ний Edit-2 хувилбар 2020-11-04 өдөр гарлаа

  Засагдсан өөрчлөлтүүд:

  1. Main шийт дээр НӨАТ-с чөлөөлөгдөх 0 хувьтай борлуулалт зөв эсэхийг шалгана уу мөрний зөрсөн дүн дээр VALUE алдаа зааж байсныг засварласан.
  2. 20201016edit1 хувилбар дээр 10-12 сарын цалин бодох үед:
   • Цалин хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээ болох 4,200,000 ба түүнээс дээш цалинтай хүний ХХОАТ буруу тооцоолж байсныг зассан.
   • ХХОАТ-н дүн нь ХХОАТ-н хөнгөлөлтөөс бага тохиолдолд хөнгөлөлт эдлүүлэхгүй байсныг зассан.
    • Жишээ нь:
     Нийт цалин=120,000
     НДШ=120,000*7%=8,400 төгрөг болно.
     ХХОАТ=(120,000-8,400)*10%=11,160 төгрөг болно.
     0-500,000 цалингийн ХХОАТ-н хөнгөлөлт нь 20,000 байна. Программ дээр хөнгөлөлтийн
     20,000 төгрөгийг хасахгүй байсан бөгөөд ХХОАТ-г 11,160дүнгээр тооцоолж байсныг зассан. Энэ тохиодолд ХХОАТ-н дүн 0 байх ёстой.
  • ХХОАТ-н хөнгөлөлт эдлүүлэх цалингийн хэмжээний шатлалыг НДШ хассан дүнгээс бодож, ХХОАТ-н хөнгөлөлтийг буруу татаж байсныг зассан.
   • Жишээ нь:
    Нийт цалин=530,000
    НДШ=530,000*7%=37,100 төгрөг болно.
    ХХОАТ=(530,000-37,100)*10%=49,290 төгрөг болно.
    Энэ тохиолдолд программ дээр ХХОАТ-н хөнгөлөлтийг 20,000 төгрөгөөр хасаж байсан. ХХОАТ хөнгөлөлтийг 18,000-аар тооцоолох ёстой. Үүнийг зассан.

 

MagicFinance програмын 20201016-ний Edit-1 хувилбар 2020-10-28 өдөр гарлаа

Засагдсан өөрчлөлтүүд:

 1. Ерөнхий журнал эрэмбэлэхэд алдаа зааж байсныг зассан.

 2. Цалин бодох үед ШБО-оос НДШ суутгахгүй байх тохиргоотой үед Байгууллагаас төлөх НДШ-ийн тооцоолол буруу хийгдэж байсныг зассан.

 3. Дансны кодчлолд Пассив данс шинээр оруулсан үед Шалга-AR гэсэн алдаа зааж байсныг зассан.

 4. Дансны кодчлолд Үндсэн хөрөнгийн данс нэмсэн үед нэмэгдсэн данс Үндсэн хөрөнгийн тайланд орж ирэхгүй байсныг зассан.

Жич: 

Эхний удаад хөрвүүлгэ хийх үед дансны кодчлолын AQ баганы мэдээлэл шинэ файл дээр хуулагдахгүй. Иймд гараас дансны кодчлолыг сонгох, эсвэл хуучин файлаас хуулж өгнө үү.

MagicFinance програмын 2020 оны 07 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2020 оны 05 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Шинэчлэгдсэн маягтууд:

 1. Цалин, ND7,8

 2. ТТ-11, 4-хавсралттай

 3. ТТ-12, 5-хавсралттай

 4. ТТ-12а, 4-хавсралттай

 5. ТТ-13, 2-хавсралттай

 6. ТТ-02, 12-хавсралттай

 7. Бусад хөгжүүлэлтүүд

MagicFinance програмын 2020 оны 05 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2020 оны 03 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр:

 1. 2020 оны 4 сараас эхлэн хэрэгжиж буйНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ хуулийн дагуу https://www.legalinfo.mn/law/details/15244?lawid=152442020 оны 4-9 сард ажилтнуудын цалин бодох, НДШ-ийн тайлан болон НДШ-ийн чөлөөлөлтийн тайлан гаргах боломжтой болсон.
 2. Мөн Гарт олгох сүүл цалинг Банкинд мэдээлэх үед зарим ажилтнууд дээр бодогдсон цалинг өөр хүний гарт олгох цалин дээр нэмж бодох, хасах боломжтой болгосон.

 

MagicFinance програмын 2020 оны 03 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2019 оны 09 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр 2020 оны 1 сараас эхлэн хэрэгжиж буй НӨАТ-ын тухай, ХХОАТ-ын тухай, ААНОАТ-ын тухай хуулиуд шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотой доорх өөрчлөлтүүд орсон.

MagicFinance програмын 2019 оны 09 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2019 оны 07 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр MagicFinance програм дээр Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тайлан буюу ТТ-06 маягтаар татварын тайлан гаргах, мөн ерөнхий журналыг түгжих боломжтой боллоо. Ингэснээр програмыг байгууллагаас гадна хувь хүмүүс ашиглах боломжтой болж байна. ТТ-06 маягт болон бусад өөрчлөлтүүдийг доороос харна уу.

Хэрэв та ерөнхий журналаа түгжих шаардлагагүй бол хуучин програмыг заавал хөрвүүлж шинэчлэх шаардлагагүй.

 

MagicFinance програмын 2019 оны 07 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2018 оны 12 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлээр ТЕГ-ын даргын 2019 оны 6 сарын 11-ний өдрийн А/104 тоот тушаалаар батлагдсан TT-11 маягтыг өөрчилж, ТТ-11(5), ТТ-11(6), ТТ-11(7) маягтуудыг програмд шинээр орууллаа.