Санхүүгийн тайланд аудит баталгаажуулах үйлчилгээ

А. Хийгдэх ажлууд:

 1. Хараат бус Аудиторын тайлан, нэмэлт тодотголуудыг  англиар бэлтгэж өгөх боломжтой.
 2. Аудиторын зөвлөмж өгнө. Зөвлөмжийг авсанаар та байгууллагынхаа дотоод хяналтын систем болон татварын тайланд учирч байгаа эрсдлүүдийг мэдэж, урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Зөвлөмж нь доорх хэсгүүдээс бүрдэнэ.
 • Санхүү, НББ-ийн үйл ажиллагааны талаар өгө зөвлөмж
 • Мөнгөн хөрөнгөд өгөх зөвлөмж
 • Авлагад өгөх зөвлөмж
 • Бараа материал, урьдчилж төлсөн зардлын дансанд өгөх зөвлөмж
 • Үндсэн хөрөнгөд өгөх зөвлөмж
 • Өр төлбөрт өгөх зөвлөмж
 • Эзний өмчийн дансанд өгөх зөвлөмж
 • Борлуулалтын орлогод өгөх зөвлөмж
 • Зардлын дансанд өгөх зөвлөмж
  Б. Санхүүгийн аудит хийхэд дараах материалууд шаардлагатай. Үүнд:
 1. Санхүүгийн тайлангууд, /тамга тэмдэгтэй/
 2. Татварын тайлангууд, НДШ, НӨТ, ХХОАТ, ААНОАТ тайлангууд
 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  хуулбар.
 4. Тусгай зөвшөөрөл
 5. Өмнө нь аудит хийлгэж байсан бол хамгийн сүүлд хийлгэсэн аудитийн тайлан.
 6. Татварын үлдэгдлийн баталгаажуулалт /заавал/
 7. Ерөнхий Журналууд,
 8. Санхүүгийн баримтууд (Цаасаар болон файлаар авчрах)
 9. Компаний дүрэм. танилцуулга
 10. Харилцах дансны хуулга.

    Эдгээр нь аудитын тайланд ажлын баримт болон үлддэг бөгөөд бусад шаардлагатай материалыг аудит хийж байх явцад нэхэмжлэнэ.  

В. Аудитын үйлчилгээний үнэ болон бусад мэдээллийг авах: Утас: 88106070, 88112064 Мэйл хаяг: info@magicgroup.mn

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа