Аудитын тухай хуулийн дагуу заавал аудит хийлгэх байгууллагын жагсаалт:

1. Гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн бүх төрлийн хувьцаат компани

2. Гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан компани;

3. Дараах аж ахуйн үйлажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж буй аж ахуйн нэгжүүд

Банк байгуулах, банкны үйлажиллагаа эрхлэх

Банкбуссанхүүгийнүйлажиллагааэрхлэх;

Арилжааны даатгалын үйлажиллагаа эрхлэх;

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйлажиллагаа эрхлэх;

Банкнаас бусад этгээд хадгаламж, зээлийн үйлажиллагаа эрхлэх;

Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйлажиллагаа эрхлэх.

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах;

Барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотойгоор хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх.

Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх.

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх;

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх;

Үнэт цаас үйлдвэрлэх;

Эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах.

Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

Гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх;

Хөрөнгийн үнэлгээ хийх.

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх.

Ашигт малтмалын хайгуул хийх;

Ашигт малтмал ашиглах;

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх;

4. Өрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээр өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж;

5. Эрчим хүч, дулаан, уур усаар хангах чиглэлээрүйл ажиллагаа эрхэлдэг нийтийн үйлчилгээний байгууллага;

6. Улс төрийн нам, Монгол УлсынЗасгийн газрын тухай хуулийн19 дүгээр зүйлд заасан төрийн чиг үүргийг гэрээгээр хэрэгжүүлж байгаа төрийн бус байгууллага;

7. Арилжааны банкны болон тусгай зориулалтын компани, хөрөнгө оруулалтын сангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага.

8. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж, байгууллага;

9. Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа болон татан буугдаж байгаа, эсхүл бүх хөрөнгөө дуудлага худалдаагаар худалдах гэж байгаа ажахуйн нэгж, байгууллага;

10. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага;

11. Иргэний хуулийн [6]36.2-т заасан;

Хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээнд санхүүгийн тайландаа заавал аудит хийлгэхээр заасан бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага.

Сургалтууд

Мэдээ мэдээлэs

Видео сурталчилгаа