Frequently Asked Questions

07. Тооцоо нэгт шийт дээрх авлага өглөгийн тайлангийн хөл дүн маань ажлын хүснэгтийн гүйлгээ баланс болон авлага өглөгийн эцсийн үлдэгдлээс зөрөөд байна?

Авлага өглөгийн тайлангийн Нийт дүн буруу татагдаад программын алдаа мэт харагдаад байгаа нь та борлуулалтын тайланг давхар хөтөлдгөөс болж буй хэрэг.

image

Учир нь Борлуулалтын тайлан болон авлага өглөгийн тайлан хоёр хоёуулаа "Tootsoonegt" шийт дээр ижил хүснэгтийн загвартайгаар ээлжлэн дуудагддаг. Хамгийн доод талын НИЙТ ДҮН гийн мөрөн дээр, дээрх 2 тайлангийн нэмэгдсэн хасагдсан зөрүүнүүд л харагдаж байгаа хэрэг. Алдаа биш.

image

Тогтмол шийтний Борлуулалтын тайлан хийх эсэх сонголтыг "Үгүй" болгосны дараах Авлага өглөгийн тайлангийн харагдах байдал.

image

Help Topics:

Last updated Mon, Aug 12 2019 10:53am


Сэтгэгдэл бичих: