ҮНДСЭН ЦЭС

Аудит баталгаажуулах үйлчилгээ

АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ – Эрсдлээ үнэлүүл, ирээдүйгээ хар

Мэжик Консалтинг Аудит ХХК нь 2010 оны 1 сарын 29-нд Сангийн яамнаас аудит, баталгаажуулах үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан билээ.

Бид үйл ажиллагаагаа Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай болон Аудитын тухай хуулийн дагуу Санхүүгийн тайлагналын ба Аудитын олон улсын стандартын аргачлал, зарчмаар Аудиторын ёс зүйг баримтлан, хөндлөнгөөс бие даасан бөгөөд хараат бус байдалд явуулдаг.

Бидний эрхэм зорилт:

“Үйлчлүүлэгч бүртэй хамгийн урт удаан хугацаанд хамтын ажиллагаатай байж,Олон улсын стандартад нийцсэн санхүүгийн иж бүрэн цогц үйлчилгээ үзүүлэх”.

Үйл ажиллагааны чиглэл

1. Аудит ба баталгаажуулалт

 • Нягтлах гэрээт ажил
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрдэл хэсгийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт
 • Аж ахуйн нэгжийн дотоод аудит

2. Зөвлөх үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх зөвлөгөө өгөх
 • Татвар, нийгмийн даатгал, бусад хууль эрхзүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • Төсөв төлөвлөгөө боловруулах, дүгнэлт гаргах

Бид Хараат бус Аудиторын тайлан болон нэмэлт тодотголуудыг  Монгол, Англиар бэлтгэж өгдөг бөгөөд аудит хийж байгаа бүх газруудад аудиторын зөвлөмж өгч ажиллаж байна.

Аудитын үйлчилгээний гэрээг 3-5 жилээр байгуулсан тохиолдолд бид танай компанид дараах давуу талуудыг санал болгож байна.

 • Санхүүгийн тайлангийн аудитыг завсрын буюу тайлант хугацааны дундуур хийж үйлчлүүлэгчийн хүссэн хугацаагаар аудиторын дүгнэлт гаргаж өгнө.
 • Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон нярав, нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтыг ажлын байранд зохион байгуулна. /Сургалтын хөтөлбөрийг тусгайлан боловсруулдаг/
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт боловсруулахад нь дэмжиж ажиллана.
 • MagicMonitoring [Мөнгөн урсгалын програм] -ыг ашиглах эрх олгоно.
 • Бид Хараат бус Аудиторын тайлан болон нэмэлт тодотголуудыг  Монгол, Англиарбэлтгэж өгдөг бөгөөд аудит хийж байгаа бүх газруудад аудиторын зөвлөмж өгч ажилладаг.

Танай компанид ирээдүйд учирч болох эрсдлийг АУДИТОРЫН зөвлөмж бууруулна

Аудитын үйлчилгээ нь шийдвэр гаргагчийг үнэн зөв мэдээллээр хангахын тулд санхүүгийн тайлангийн итгэлтэй, найдвартай, ач холбогдолтой байдлыг үнэлэх хараат бус мэргэжлийн үйлчилгээ юм. Өөрөөр хэлбэл Аудит бол тухайн байгууллагын хөрөнгийг хамгаалах эцсийн шатны хамгаалалт юм.

Таны нэр: (шаардлагатай)

Холбоо барих утасны дугаар:

Таны Email (шаардлагатай)

Санал:

 

Баннер

ШИНЭ МЭДЭЭ

Видео сурталчилгаа